การเปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT กับวิธีการสอนแบบปกติ

Main Article Content

ภิฑชญา สุนทรกลัมพ์
ชัยพรรณ ชำนาญณรงค์
อมฤต จันทร์เกษร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT และกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ และ 2) เปรียบเทียบผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 74 คน จำนวน 2 ห้องเรียน คือ ห้อง ม.2/6 และห้อง ม.2/9 + ม.2/10 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แล้วจึงสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเป็นกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคมุ ได้ ม.2/6 เป็นกลุ่มควบคุม และ ม.2/9 + ม.2/10 เป็นกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent Samples และแบบ Independent Samples


ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1) ผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT สูงกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ 4MAT สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

บท
บทความวิจัย