ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Main Article Content

ยุพาวัฒน์ อุ้มชูวัฒนา
รอฮานา ซนีเย็ง

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการ จุดแข็ง และจุดอ่อนที่ใช้ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิธีดำเนินงานวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทวนสอบ การศึกษาและวิเคราะห์การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารและแบบสัมภาษณ์ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาและนำเสนอในลักษณะพรรณนาความ


ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น คือ 1) หลักการทวนสอบ คือ การดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) แนวคิดการทวนสอบ การทวนสอบเป็นสาระสำคัญที่ดำเนินการทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการ พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเมื่อครบรอบการใช้หลักสูตร 3) กระบวนการทวนสอบ กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกันหรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 4) จุดแข็งของการทวนสอบ สร้างความมั่นใจให้หลักสูตรเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษา การทวนสอบ ทำให้นักศึกษาได้ทบทวนและตระหนักถึงมาตรฐานการเรียนรู้ที่ตนได้รับ ข้อมูลจากการทวนสอบระดับรายวิชานี้สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสำหรับครั้งต่อไป นอกจากนี้การทวนสอบระดับรายวิชาเชื่อมโยงไปสู่การทวนสอบระดับหลักสูตรและสะท้อนไปถึงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ 5) จุดอ่อนการทวนสอบ การทวนสอบระดับรายวิชายังขาดความชัดเจนด้านเครื่องมือและกระบวนการขาดความเชื่อมั่นคุณภาพเครื่องมือ ขาดความต่อเนื่องของการทวนสอบตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จากการทวนสอบไม่ได้สะท้อนกลับไปยังนักศึกษาโดยตรง

Article Details

บท
บทความวิจัย