แนวทางการใช้ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์

Main Article Content

นันทวัน พัวพัน
สิรินภา กิจเกื้อกูล

บทคัดย่อ

งานวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 5 คน เกี่ยวกับความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) ในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีคำถามวิจัย คือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจและการปฏิบัติด้านความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาอย่างไร โดยข้อมูลวิจัยนี้ประกอบด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา แบบสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติการสอนของตนเอง งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและการตรวจสอบแบบสามเส้า


ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาครูจำนวน 4 คน จากทั้งหมด 5 คนมีความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ผนวกวิธีสอนด้านความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการสอนไม่สมบูรณ์ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะด้านความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์นั้นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ส่วนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน และความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น นักศึกษาทั้ง 5 คน มีความเข้าใจความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในประเด็นเหล่านี้ได้ดีโดยสามารถอธิบายและยกตัวอย่างได้ชัดเจน นอกจากนี้ ผลวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่นักศึกษาครูมีความเข้าใจได้ดี เมื่อนั้นนักศึกษาครูจะเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาได้ ดังนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาการบูรณาการความรู้ในแต่ละองค์ประกอบของความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนลงสู่รายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรการผลิตครูวิทยาศาสตร์

Article Details

บท
บทความวิจัย