เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

Full Issue

บรรณาธิการ

การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมษา นวลศรี, กุลชาติ พันธุวรกุล, นริศรา จริยะพันธุ์, นิติกร อ่อนโยน, ศิริขวัญ บุญธรรม, สุชาวดี สมสำราญ , วิษณุ สุทธิวรรณ

34-51

บุคลิกภาพแบบหวั่นไหวสัมพันธ์กับความเครียดของโปรแกรมเมอร์ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

คณิติน จรโคกกรวด, วิเชียร รู้บุญ, วณิชยา ใจเร็ว, ศศิภา จันทรา , ปริญญา เรืองทิพย์

77-88

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทรงเกียรติ ล้านพลแสน, ธัณฏิกานต์ คำวิเศษธนธรณ์, ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย , อนุชา ลาวงค์

247-257