เผยแพร่แล้ว: 05/24/2016

การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

วณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุล, วรกาญจน์ สุขสดเขียว

165-170

The Ethical School : Consequences, Consistency, Care, Ethics

สำเริง อ่อนสัมพันธ์

244-247