เผยแพร่แล้ว: 2019-12-12

บทบรรณาธิการ

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

1-2

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ (ฉบับเต็ม)

ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล