การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาครัฐสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

Main Article Content

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
ชินจิต ไชยธรรม

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลภาครัฐสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป็นการนำเสนอถึงความหมายรายละเอียด องค์ประกอบที่สำคัญของหลักธรรมาภิบาล ขั้นตอน กระบวนการ กลไกต่างๆที่ภาครัฐใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงแนวทางที่สำคัญในการผลักดันหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


          ประเด็นสำคัญในการนำเสนอจะกล่าวถึงการให้ความสำคัญในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของรัฐบาลและใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศผ่านกระบวนการ    ในการจัดทำกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นำมาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศโดยการกำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ ที่จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย      พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ         พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี       ก็ได้มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นกรอบในการดำเนินการ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ก็ได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศโดยใช้หลักธรรมาภิบาล      เป็นกรอบการพัฒนาที่สำคัญ รวมไปถึงภาพรวมในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาครัฐต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ปธาน สุวรรณมงคล. (2558). การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546. 9 มกราคม 2561, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00130026.PDF
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2557). การส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, 9 มกราคม 2561. https://opdc.go.th/special.php?spc_id=3&content_id=2225
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2557). ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์กร, 9 มกราคม 2561. https://www.opdc.go.th/content.php?menu_id
=4&content_id=3589
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2559). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ธรรมาภิบาลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 9 มกราคม 2561. http://www.socgg.soc.go.th/History3.htm