Editorial Notes

Main Article Content

สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์

Abstract

บทบรรณาธิการ


วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) นี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการจำนวน 17 บทความ เนื้อหาของบทความทั้งหมดมีความหลากหลายครอบคลุมองค์ความรู้ของศาสตร์ทางด้านสังคมหลายแขนงทั้งรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชญาวิทยา และการศึกษา มีนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมด้านทักษะอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับสังคมไทย 4.0 ของมาลัย  ทองสิมา และคณะ เรื่องผลสัมฤทธิ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของพัชรินทร์ เอี่ยมสอาด และคณะ และบทความด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐอีกหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ของนรีรัตน์  สมหวังสมบัติ และคณะ เรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของขวัญชนก  ณ ระนอง และคณะ รวมถึงบทความด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายบทความ อาทิ ปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของภัคสิริ เผือกผ่อง และคณะ และเรื่องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ของพจนา บุณคุ้ม และยังมีบทความที่น่าสนใจอีกหลายบทความที่เป็นองค์ความรู้ที่ทันต่อสมัยของการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน


กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ร่วมสร้างองค์ความรู้ และขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมเสนอบทความเข้ารับการเผยแพร่สู่สาธารณะกับทางกองบรรณาธิการวารสารในฉบับต่อ ๆ ไป และสุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านวารสารจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากองค์ความรู้ต่าง ๆ จากวารสารฉบับนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใดอันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นไปของวารสารนี้ กองบรรณาธิการขอน้อมรับด้วยความยินดีและความขอบคุณยิ่ง


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์


บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อมรสิริพงศ์ส. (2019). Editorial Notes. INTEGRATED SOCIAL SCIENCE JOURNAL, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, MAHIDOL UNIVERSITY, 6(2), 1-2. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/228956
Section
Editorial Notes