การส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: ถอดบทเรียนจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยเว็บโอเมทริกซ์

Main Article Content

วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์

บทคัดย่อ

การรู้ดิจิทัลเป็นความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบุแหล่ง ประเมิน และสร้างสารสนเทศ รวมถึงเข้าใจและใช้ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้ บทความนี้ได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการรู้ดิจิทัลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจากการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมการรู้ดิจิทัลระดับประเทศ แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยคัดเลือกกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเว็บโอเมทริกซ์เป็นลำดับที่ 1 ของแต่ละทวีป รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับเว็บโอเมทริกซ์เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมควรจัดทำแผนส่งเสริมการรู้ดิจิทัล หรือกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจัดทำคลังสารสนเทศสถาบันโดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน จัดทำบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการสืบค้นสารสนเทศ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการรู้ดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). ค้นจาก https://www.chula.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์. ค้นจาก https://www.chula.ac.th/about/vision/vision-and-strategy/
ธิดา แซ่ชั้น และทัศนีย์ หมอสอน. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). การรู้ดิจิทัล: นิยาม องค์ประกอบ และสถานการณ์ในปัจจุบัน. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34 (4), หน้า 116-145.
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562, 11 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 47 ก. หน้า 1.
พรชนิตว์ ลีนาราช. (2560,กรกฎาคม-ธันวาคม). ทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้. วารสารห้องสมุด, 61 (2), หน้า 76-92.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2562). ค้นจาก https://www.npru.ac.th/index.php
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2562 ก). แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2562-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562). ค้นจากhttp://dept.npru.ac.th/plan/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=attach_file_left&slm_id=2891
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (2562 ข). สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ค้นจาก http://arit.npru.ac.th/
วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์. (2561, กรกฎาคม-กันยายน). การรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, วารสารสารสนเทศศาสตร์, 36(3), หน้า 42-64
แววตา เตชาทวีวรรณ และอัจศรา ประเสริฐสิน. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). การประเมินการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 34 (4), หน้า 1-28.
เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ. (2559). เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก. ค้นจาก https://www.it24hrs.com/2016/disruptive-technologies-technology
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2562-2580). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ม.ป.ป.). ค้นจาก https://www.car.chula.ac.th
China Internet Network Information Center. (n.d.). CNNIC Introduction. Retrieved from https://cnnic.com.cn/AU/Introduction/Introduction/201208/t20120815_33295.htm
Gov.UK. (2018). Essential digital skills framework. Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/essential-digital-skills-framework
Harvard University. (2018). University information technology strategic plan. Retrieved from https://huit.harvard.edu/files/huit/files/final_2018_itstrategicplan.pdf?m=1527778654
Minister for Industry, Science and Technology, Australian Government. (2018). Australia’s tech future: Delivering a strong, safe and inclusive digital economy. Retrieved from https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2018-12/australias-tech-future.pdf
Murray, M. C. & Pérez, J. (2014). Unraveling the digital literacy paradox: How higher education fails at the fourth literacy. Issue in Informing Science and Information Technology, 11, pp. 85-100.
National Telecommunications and Information Administration, United States Department of Commerce. (n.d.). Digital literacy. Retrieved from https://www.ntia.doc.gov/category/digital-literacy
Nzinande, B. E. (2013). White paper for post-school education and training: Building an expanded, effective and integrated post-school system. Cape Town: Department of Higher Education and Training.
Royal Society. (2012). Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools. London: The Royal Academy of Engineering.
The President and Fellows of Harvard College. (2018). Harvard Library. Retrieved from https://library.harvard.edu/
The President and Fellows of Harvard College. (2019). Harvard University. Retrieved from https://www.harvard.edu/
Tsing Hua University. (2019). Retrieved from https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/index.html
Tsing Hua University. (2019 a). Campus master plan. Retrieved from http://venturiscottbrown.org/pdfs/TsinghuaCampusPlan01.pdf
Tsing Hua University. (2019 b). Tsing Hua University Library. Retrieved from http://eng.lib.tsinghua.edu.cn/default.html
University of Cape Town. (2019). Retrieved from https://www.uct.ac.za
University of Cape Town. (2019 a). UCT Libraries. Retrieved from http://www.lib.uct.ac.za
University of Cape Town. (2019). The University of Cape Town’s strategic planning framework 2016-2020. Retrieved from https://www.paperturn-view.com/newsroom-and-publications/strategic-plan-digimag-v2?pid=MjA20459&p=3
University of Melbourne. (2019). Retrieved from https://www.unimelb.edu.au
University of Melbourne. (n.d.). Engagement at Melbourne. Retrieved from https://about.unimelb.edu.au/data/assets/pdf_file/0021/15348/Engagement-at-Melbourne-2.pdf
University of Melbourne. (2019). Library. Retrieved from https://library.unimelb.edu.au/
University of Oxford. (2019). Retrieved from http://www.ox.ac.uk
University of Oxford. (2019 a). Bodleian Libraries. Retrieved from https://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
University of Oxford. (2019 b). Strategic plan 2018-23. Retrieved from
http://www.ox.ac.uk/about/organisation/strategic-plan-2018-23
Webometrics. (2019 a). About us. Retrieved from http://www.webometrics.info/en/About_Us
Webometrics. (2019 b). Objectives: Objectives of the Webometrics ranking of world’s universities. Retrieved from http://www.webometrics.info/en/Objetives
Webometrics. (2019 c). Ranking web of universities. Retrieved from http://www.webometrics.info/en/world