เผยแพร่แล้ว: 22-03-2024

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

นฐรรษวรรณ ทองตั้ง, นิธิกร คล้ายสุวรรณ, ประสาร ทองเอื้อ, กชวรรณ สีสุก , กิตติภูมิ โคตรอาษา, ปฎิพัทธ์ เพชรขุ้ม, ณัฐพงศ์ หิ้นมี, ธราธิป ทรงสวัสดิ์

95-106

ถอดบทเรียนการสอนออนไลน์ในยุคความปกติใหม่ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปวีณา ลิมปิทีปราการ, นิยม จันทร์นวล, ฐิติมา แสนเรือง, กาญจนา แปงจิตต์

122-133