ประสิทธิภาพของชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง การออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่องการลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ

Main Article Content

ปรารถนา ผดุงพจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง การลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2) ศึกษาผลการพัฒนาการออกเสียงการลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ก่อนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง การลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ โดยมีประชากรคือนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัทศาสตร์และสัทวิทยาสำหรับครูภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 60 คน และกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจำนวน 30 คน โดยใช้ระยะเวลาจำนวน 4 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง การลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ แบบทดสอบการออกเสียงก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าคะแนนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test for dependent samples ขั้นตอนการทดลองคือ สัปดาห์ที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน สัปดาห์ที่ 2-3 สอนหน่วยการเรียนเรื่องการลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ และดำเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง สัปดาห์ที่ 4 ทดสอบหลังเรียนและทำแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 80.13/80.50 นักศึกษามีพัฒนาการในการลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ เมื่อใช้ชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองการออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่อง การลงเสียงหนักเบาในภาษาอังกฤษ ระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Celce-Murcia, M. & Olshtain, E. (2000). Discourse and context in language teaching: A guide for language teachers. Cambridge University Press.

Chanhom, D. (2007). A Study on Basic Reading Ability of Children with Learning Disabilities Using Rhyming Strategy. [Master’s thesis, Srinakharinwirot University]. [in Thai]

Chaichon, S. (2011). Development of an English pronunciation training kit on the subject of stress in English words: Research report. Rajamangala University of Technology Krungthep. Faculty of Liberal Arts Department of Foreign Languages. [in Thai]

Chomsky, N & Halle, M. (1991). The Sound Pattern of English. Cambridge University Press.

Fraser, H. (2000). Coordinating improvements in pronunciation teaching for adult learners of English as a second language. http://www-personal.une.edu.au/~hfraser/docs/HFANTAREPORT.pdf

Griffiths, B. (n.d.). Integrating pronunciation into classroom activities. British Council teaching English. https://www.teachingenglish.org.uk/article/integrating-pronunciation-classroom-activities.

Hewings, M. (2004). Pronunciation tasks. (9th ed). Cambridge University Press.

Hortrakul, P. & Kaewpaitoon, S. (2018). The Development of English Pronunciation Achievement of Students English major Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus. Graduate Studies Journal Review of MCU, Phrae Campus. 1(1). 39-48.

Kelly, G. (2003). How to teach pronunciation. Pearson Educational.

Kocharat, S. & Limsiriruengrai, P. (2014). The development of English pronunciation skills by using English phonetic alphabet Exercises. Complete research report in English Faculty of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University. http://dspace.bru.ac.th/

xmlui/handle/123456789/1001

Martcharat, T. (2012). Educational innovation Set of skill exercises. Tarnauksorn. [in Thai]

Minematsu, N., & Nakagawa, N. O. S. (1997). Automatic detection of accent in English words spoken by Japanese students. https://www.gavo.t.u-tokyo.ac.jp/~mine/paper/PDF/2001/EUROSPEECH_p2811- 2814_t2001-9.pdf

Nouanpasert, B. (2015). Development of Pronunciation Skills at the End of the 2nd Verb Ending with–ed by Using Exercises Skills in English for Communication Course. English Program. Humanities and Social Sciences. Thepsatri Rajabhat University. [in Thai]

Pathare, E. (n.d.). Word stress. British Council teaching English. https://www.teachingenglish.org.uk/article/word-stress

Plylek, T. (2011). Improving students' pronunciation skills of consonants at the end of English words. Grade 6 Suan Sunandha Rajabhat University Demonstration School. Suan Sunandha Rajabhat University.

Rakwichian, W. (2007). English phonetics. Ramkhamhaeng University Press. [in Thai]

Ronakiat, N. (2005). Phonetics theory and practice. Publisher Thammasat University. [in Thai]

Sakuna, L. (2007). Introduction to the Learning package. Ruaenkaew Printing. [in Thai]

Soonthornprasert, S. (2007). Development of Academic Works to the Academic Standing. E.K.book. [in Thai]

Tuaycharoen, P. (1996). English phonetics. Bangkok: Chulalongkorn University Press. [in Thai]

Tuaycharoen, P. (2001). English Speaking According to Linguistics. (3th ed.). Thammasat University Press. [in Thai]

WarotSikkhadit, U. (2010). Introduction to Linguistics. Ramkhamhaeng University Press. [in Thai]

Wimooktanon, T. (2015). The development of a set of pronunciation exercises for consonant Diphthongs for students English for International Communication undergraduate program based on the Analytic-linguistic Approach. [Master’s thesis, Maha Sarakham university]

YimKhantithavorn, S. (2012). Basic knowledge that English teachers should know about pronunciation. Chulalongkorn University Press. [in Thai]