ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

Main Article Content

ต่วนฮัสนะห์ ลาดอ
จรุณี เก้าเอี้ยน
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 4) เพื่อประมวลข้อเสนอแนะของภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 346 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 และแบบสอบถามการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการทดสอบ ค่าที และเอฟ
 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ .64 มีความสัมพันธ์ที่ระดับ
ปานกลาง 4) ประมวลข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารกล่าวย้ำเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมแก่ครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangwiset, S. (2017). Conducted research on Learning leadership of educational institution administrators Under the jurisdiction of the Loei Primary Educational Service Area Office, Area 1.Faculty of Education, Khon Kaen University. [in Thai]

Chantharasena, K. (2013). The relationship between learning leadership and learning organization of educational institutions. Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kean University. [in Thai]

Kosinanon, Ph. (2008). Guidelines for developing Ratchphruek College into a learning organization. [Master dissertation, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University]. [in Thai]

Madee, M. (2010). The relationship between executive transformational leadership and learning organization of basic education institutions in Narathiwat Educational Service Area 1. [Master dissertation, Prince of Songkla University]. [in Thai]

Norman, C. (1998). Transformational leadership in nursing. St. Louis: Mosby.; Refer in Sanguannam, Ch.(2008). Meaning of thought model. Bangkok: Bookpoint. [in Thai]

Pahear, S. (2013). Thai Education and the ASEAN Community: Potential and Systematic Readiness. http://www.addkutec3.com [in Thai]

Phiromsri, Ph. (2011). A Study of Guidelines for Promoting a Learning Organization of Naluang School, Thung Khru District Office Under Bangkok. [Master dissertation, Burapha University]. [in Thai]

Samoh, M. (2020). Executive learning leadership affecting the professional learning community of Teachers in schools under Pattani Primary Educational Service Area Office 1. [Master dissertation, Prince of Songkla University]. [in Thai]

Sampao-in, S. (2010). The relationship between learning leadership of school administrators and is the learning body of the educational institution Under the jurisdiction of Ratchaburi Educational Service Area Office 2. Department of Educational Administration, Faculty of

Education, Khon Kean University. [in Thai]

Somprach, K. (2015). Learning Leadership and 21st Century Education. Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University. [in Thai]

Somprach, K. (2015). Learning Leadership Indicators of Administrators under Secondary Educational Service Area Office 25. Department of Educational Administration, Faculty of Education, Khon Kaen University. [in Thai]

Saiklay, S. (2014). Leadership and learning organization of Hat Yai Municipality, Songkhla Province. Journal of Academic Resources, 24(2), 43-60. [in Thai]

Suaykhakhao, M. (2012). Problems of managing a learning organization. Thai Watana Panich Company Limited. [in Thai]

Thayuko, S. (2014). Transformative Leadership of Executives and Being a Learning Organization of Educational Institutions under Pattani Primary Educational Service Area. [Master dissertation, Yala Rajabhat University]. [in Thai]

Thepsang, S. (2013). Learning Leadership and Expanding Learning Capabilities. Thai Watana Panich Company Limited. [in Thai]

Thepsang, S. (2013). Learning Leadership: Modern Leadership Styles. Journal of Educational Administration SWU, 10(19), 121-129. [in Thai]

Wilaiwan, Ch. (2007). A Study of the Use of Learning Leadership of Primary School Administrators in Chaiyaphum Province According to Teachers' Perspectives. [Master dissertation, Burapha University]. [in Thai]

Wongkong, J. & Somprach, K. (2015). Studied research on Indicators of executive learning leadership Office affiliation Secondary Educational Service Area 25. Faculty of Education, Khon Kaen University. [in Thai]

Yupakdee, A. & Arreerat, W. (2017). Approaches to current education reform. Taineramitkij Inter Progtrssive CO.,LTD. [in Thai]