แนวทางการสอดแทรกการสอนการออกกำลังกายแบบแรงต้านในวิชาพลศึกษา

Main Article Content

ฮานาฟีย์ ยี่สุ่นทรง
ตูแวยูโซะ กูจิ
อัสรี สะอิดี

บทคัดย่อ

กิจกรรมการออกกำลังกายแบบแรงต้านเป็นกิจกรรมที่เด็กและวัยรุ่นไทยไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่สำคัญ สามารถส่งผลดีต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทั้งระบบประสาท ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง และระบบต่อมไร้ท่อ และส่งเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นหนึ่งในทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เด็กและวัยรุ่นไทยพึงปฏิบัติให้ได้ตามตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เรียนมีทักษะการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาที่ใช้กิจกรรมกีฬา การออกกำลังกาย เกม การละเล่นพื้นบ้าน กิจกรรมทางกายอื่น ๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุก ๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา นำไปสู่การเกิดทักษะ ความรู้ และทัศคติที่ดีต่อการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันได้ ด้วยเหตุผลและความสำคัญของการออกกำลังกายแบบแรงต้านนี้ บทความวิชาการฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นในมุมมองของครูพลศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแรงต้าน และ 2) แนวทางการสอดแทรกการสอนการออกกำลังกายแบบแรงต้านในวิชาพลศึกษา

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

American College of Sport Medince. (2019). Resistance for Health. https://www.acsm.org/blog-detail/acsm-certified-blog/2019/07/31/acsm-guidelines-for-strength-training-featured-download

Bret, C., (2013). Bodyweight Strength Training Anatomy, Human Kinetics.

Britton, Ú., Issartel, J., Fahey, G., Conyngham, G., & Belton, S. (2019). What is health-related fitness? Investigating the underlying factor structure of fitness in youth. European Physical Education Review, 26(2), 782-796.

Collins, H., Booth, J. N., Duncan, A., Fawkner, S., & Niven, A. (2019). The Effect of Resistance Training Interventions on ‘The Self’ in Youth: a Systematic Review and Meta-analysis. Sport Medicine - Open, 5(1), 1-14.

Faigenbaum, A. D., & Westcott, W. L. (2009). Fitness Fundamental. In A. D. Faigenbaum, & W. L. Westcott. Youth Strength Training (p. 5 of chapter 1). Champaign, IL: Humankinetics.

Felipe, B., Tiago, B., Costa Zanini, T. D., Germano, M. D., Aoki, M. S., Schoenfeld, B. J., ...Lopes, C. R. (2019). Effect of resistance training frequency on neuromuscular performance and muscle morphology after 8 weeks in trained man. Journal of Strength and Conditioning Research, 33(8), 2104-2116.

Human Kinetics. (2022). What is physical fitness?. https://us.humankinetics.com/blogs/excerpt/what-is-physical-fitness

Keenan, S., Cooke, M. B., & Belski, R. (2020). The Effects of Intermittent Fasting Combined with Resistance Training on Lean Body Mass: A Systematic Review of Human Studies. Nutrients, 12(8), 1-17.

Kekäläinen, T., Kokko, K., Sipilä, S., & Walker, S. (2018). Effects of a 9-month resistance training intervention on quality of life, sense of coherence, and depressive symptoms in older adults: randomized controlled trial. Qual Life Research, 27(2), 455-465.

Khadanga, S., Savage, P. D., & Ades, P. A. (2019). Resistance Training for Older Adults in Cardiac Rehabilitation. Clinics in Geriatric, 35(4), 459-468.

Khalafi, M., Sakhaei, M. H., Rosenkranz, S. K., & Symound, M. E. (2022). Impact of concurrent training versus aerobic or resistance training on cardiorespiratory fitness and muscular strength in middle-aged to older adults: A systematic review and meta-analysis. Physiology & Behavior, 254 (2022), 113888.

Ministry of Education. (2008). Basic Education Core Curriculum B.E.2551. http://academic.obec.go.th/images/document/1559878925_d_1.pdf [in Thai]

National Institude on Aging. (2009). Exercise & Physical Activity. http://www.planoheartcenter.com/PDFs/guide-physical-activity.pdf

Office of Research Project on Physical Activity in Children and Youth (CYPAS). (2015). Sport and Exercise. http://www.cypas.org/scholar/uploads/SgGT8va1b20200124140108.pdf [in Thai]

Pichardo, A. W., Oliver, J. L., Maulder, P. S., LIoyd, R. S., & Kandoi, R. (2019). Effects of Combined Resistance Training and Weightlifting on Motor Skill Performance of Adolescent Male Athletes. The Journal of Strength and Conditioning Research, 33(12), 3226-3235.

Society of Health and Physical Educators. (2015). The Essential Components of Physical Education. https://www.shapeamerica.org/uploads/pdfs/TheEssentialComponentsOfPhysicalEducation.pdf

Souza, D., Barbalho, M., Campillo, R. R., Martins, W., & Gentil, P. (2020). High and low-load resistance training produce similar effects on bone mineral density of middle-aged and older people: A systematic review with meta-analysis of randomized clinical trials. Experimental Gerontology, 138(2020), 1-14.

Srithongta, S. (2004). Comparison of learning achievement in physical education of Prathomsuksa 6 students studying with TAI cooperative learning program with normal learning program. [Master's thesis, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University]. http://etheses.aru.ac.th/thesisdetail.php?id=1432 [In Thai]

Suthirat, C. (2013). Curriculum development process. in Chaiwat Suthirat, Curriculum Development Theory into practice (page 83 in chapter 5). WePrint (1991) Co., Ltd. [in Thai]

Thanthong, S. (2020). Theory and learning in the digital age: Theory connecting knowledge and blended learning. Suan Sunandha Academic and Research Journal, 14(1),1-14. [In Thai]

Wang, J. C., Papaioannou, A. G., Sarazin, P. P., Jaakkola, T., & Solmon, M. A. (2006). A brief description of physical education and school children’s sport involvement in Singapore, Greece, France, Finland, and the United States. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 4, 220-226.

Wongsala, W., & Wongsala, M. (2020). Strengthening of Bones: Practice Guidelines to Prevent and Reduce the Risk of Osteoporosis. Health Center Journal No. 9, 14(35), 410-424. [in Thai]

World Health Organization. (2020). Who Guidelines on Physical Activity And Sedentary Behaviour. https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128