ความต้องการจำเป็นและแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Main Article Content

สุภาภรณ์ ฤมิตร
สถิรพร เชาวน์ชัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นและแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการจำเป็นของสมรรถนะของครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากำแพงเพชร โดยใช้แบบสอบถามกับครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.991 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ชนิดตอบสนองรายคู่ ประกอบด้วย สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ จำนวน 39 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น (PNImodified) ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ข้อมูลได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 4 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นของสมรรถนะของครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พบว่า สมรรถนะด้านความรู้ มีดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สุด (PNI modified = 0.170) รองลงมา คือ สมรรถนะด้านทักษะ (PNI modified = 0.122) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (PNI modified = 0.106) ตามลำดับ 2) ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พบว่า สำนักงานเขตพื้นที่ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการส่งเสริมสมรรถนะของครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ ติดตามภายในสถานศึกษาเพื่อให้คำแนะนำและ
ตรวจสอบการทำงานของครูแนะแนว และครูแนะแนวควรศึกษาแนวคิดพื้นฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายสถานศึกษากับชุมชนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของครูแนะแนว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chantakun, P. (2016). A model for developing teachers' competency in using information technology and communication for learning management in the 21st century. [Doctoral dissertation, Naresuan University]. [in Thai]

Chaowachai, S. (2019). Organization of student development activities. Faculty of Education Naresuan University. [in Thai]

Fuangfu, Ph. (2015). A study of the problem conditions and guidelines for the development of guidance operations of schools under the Office of Secondary Education Service Area 11, Surat Thani Province. [Master's thesis, Sukhothai Thammathirat Open University]. [in Thai]

Hwangmicongmi, Ch. & Naipat, A. (2017). The performance of Thai teachers in The 21st century adapts learning to change competencies. Journal of the Institute for the Promotion of Education and Human Resources Thammasat University, 12(2), 47-63. [in Thai]

Ju Charoen, A. (2013). Problems in guidance operation of schools under the jurisdiction of the area office Secondary Education Region 18 in Rayong Province. [Master's thesis, Burapha University]. [in Thai]

Khunnon, Ph. (2010). A study of guidelines for guidance administration by creating a network of educational institutes under vocational education, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. [Master's thesis, Phra Nakhon Si Ayutthaya Rajabhat University]. [in Thai]

Ministry of Education. (2016). School guidance system. Agricultural Cooperative Federation of Thailand. [in Thai]

Netasit, A. (2020). Guidance and use of technology in guidance. Desemberry. [in Thai]

Niam Tang, Th. (2010). Guidance work development of Ban Pong Khong School under the jurisdiction of the area office Chiang Rai Education District 3, Chiang Rai Province. [Master's thesis, Chiang Rai Rajabhat University]. [in Thai]

Nong Kanueng, K. (2017). The development of guidelines for school guidance administration under the jurisdiction of the district office Secondary Educational Area Area 20. Journal of Administration and Educational Direction, University Mahasarakham, 8(1), 129-130. [in Thai]

Ouisakul, P. (2008). Needs assessment research is needed. to develop the service Consultation of guidance teachers in secondary schools. Chulalongkorn University. [in Thai]

Pheruthai, S. (2010). The Development of Guidance Operations at Photharam Pittayakom School Non Sung District, Nakhon Ratchasima Province. [Master's thesis, Mahasarakham University]. [in Thai]

Praiwan, Y. (2009). Development of a Guidance Activity Training Program for Teachers. [Doctoral dissertation, King Mongkut's University of Technology North Bangkok]. [in Thai]

Samerkan, S. (2010). Roles and desirable characteristics of guidance teachers as expected of Mathayomsuksa 3 students at San Kamphaeng School, Chiang Mai Province. [Research independent master's degree, Chiang Mai University]. [in Thai]

Santhueankaew, A. (2018). A model of competency development for guidance teachers in secondary schools under the office of basic Eucation commison. [Master's thesis, Naresuan University]. [in Thai]

Sukhothai Thammathirat Open University. (2017). Teaching documents, Guidance professional experience. (2rd ed.). The Office of the university press Sukhothai Thammathirat open university. [in Thai]

Tum Team, W. (2013). Implementation of guidance in schools Tha Uthen District Nakhon Phanom Province. [Master's thesis, Nakhon Phanom University]. [in Thai]

Wannasri, J. (2014). Academic administration in educational institutions. Rattanasuwan Printing 3. [in Thai]

Wongwanich, S. (2019). Needs Assessment Research. (4th ed.). Chulalongkorn University Press. [in Thai]