การพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

Main Article Content

นฐรรษวรรณ ทองตั้ง
นิธิกร คล้ายสุวรรณ
ประสาร ทองเอื้อ
กชวรรณ สีสุก
กิตติภูมิ โคตรอาษา
ปฎิพัทธ์ เพชรขุ้ม
ณัฐพงศ์ หิ้นมี
ธราธิป ทรงสวัสดิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวก่อนและหลังของนักกีฬามวยปล้ำ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักกีฬามวยปล้ำที่มีต่อโปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียว กลุ่มเป้าหมายคือ นักกีฬามวยปล้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) โปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ จำนวน 8 สัปดาห์ 2) แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักกีฬามวยปล้ำที่มีต่อโปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และ2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และนำข้อมูลสารสนเทศนำเสนอแบบความเรียง


          ผลการวิจัย พบว่า (1) โปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ พบว่า โปรแกรมการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำ มีความเหมาะสมและสามารถพัฒนาทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำได้เป็นอย่างดี (2) ผลการฝึกทักษะทุ่มคล้องแขนเดียวของนักกีฬามวยปล้ำก่อนการฝึก หลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจของนักกีฬามวยปล้ำในการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการทุ่มคล้องแขนเดียว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaliawsil, R. (2021). The Effect of Mental Toughness Training upon Mental Toughness Level and Sport Success towards Muaythai Competition. Journal of Roi Et Rajabhat University. 15(3), 46-55. [in Thai]

Corbin, et al. (2004). Physical activity for everyone: What every Physical educator should about promoting lifelong physical activity. Journal of Teaching in Physical Education. (21), 128-144.

Fitz, G., & Carol, T. (1987). How to Design a Program Evaluation. Sage.

Gardiner. E.N. (2013). The Pankration and Wrestling. III. The Journal of Hellenic Studies. 26(1906), 4-22.

Hasanov, A. T., & Mamanazarova, A. B. (2022). Wrestling Preparation Process in Sports Schools. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. 2, 174-176.

Jamsai, J. (2021). The Development of a Training Program in the Physical Fitnes Strengthening of Students in Mattayomsuksa 2, Nakhonluang Udomratwitthaya School under The Secondary. [Thesis. Master of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University]. [in Thai]

Kaewmak, V. (2019). Effect of Plyometric Training on Leg Muscle Power of Wrestlers at Suphanburi Sports School. [Thesis. Master of Education, Srinakharinwirot University]. [in Thai]

Katrin. B., Birgit. K., & Petar P. (2014). Wrestling in Multifarious Modernity. The International Journal of the History of Sport. 31(4), 391-404.

Khunhankaew, T. (2015). Effects of Flexibility Training on Agility in Professional Thai Boxers of Quest Thailand Camp. [Thesis. Master of Science. Chiang Mai University]. [in Thai]

Klaysuwan, N. (2016). Teaching publications Wrestling skills and teaching. Trang: Institute of Physical Education,Trang Campus.[in Thai]

Kwannai, S., Prachakul, W., & Panuthai, S. (2013). The Construction of Mental Toughness Measure for Wrestling Athletes. Academic Journal Institute of Physical Education, 5(3), 31-44. [in Thai]

Ministry of Education. (1982). Wrestling. Kurusapa Printing Ladphrao. [in Thai]

Nukeaw, A. & Boonrod, W. (2020). Effect of Supplemented Muay Thai Circuit Training Program on Maximal Oxigen Uptake and Physical Performance in Professional Muay Thai Boxers. Journal of Sports Science and Health, 21(3), 355-367. [in Thai]

Phongsomroop, R., Tanphanich, T., Choupanich K., & Vongsrangsap, S. (2020). The Development of Crawl Stroke Swimming Training Program for Grade 7 Students. Journal of Health, Physical Education and Recreation, 46(1), 254-261. [in Thai]

Rattanapakorn, S. & Kanjanasorn, W. (2017). The Effect of Shooting Training and Anapanasati Meditation Program on Dribbling Ability and Football Shooting Accuracy in Football Players, Udonpittayanukoon School, Thailand. Journal of Education Khon Kaen University, 11(1), 189-196. [in Thai]

Samnoon, P., Polyai, N., & Krabuanpatana, C. (2021). Effect of Sandbag Resistance Training Program on Muscular Power in Judo Athletes. Journal of Health, Physical Education and Recreation, 47(1), 100-112. [in Thai]

Toschi, L. (2010). Wrestling in Art Room. Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily.