การพัฒนาแบบทดสอบการรู้ทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

ณัฐทิยา บาหลัง
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
โอภาส เกาไศยาภรณ์
แววฤดี แววทองรักษ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบทดสอบการรู้ทางชีวภาพ ตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบและสร้างเกณฑ์ปกติของการรู้ทางชีวภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 1,353 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 290 คน โดยใช้สูตร Krejcie & Morgan (1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมแล้วทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้า (Quota Sampling) วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ตรวจสอบความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเกณฑ์ปกติของการรู้ทางชีวภาพ ผลปรากฏว่า แบบทดสอบการรู้ทางชีวภาพทั้ง 2 ฉบับที่สร้างขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และแบบทดสอบมีความเป็นคู่ขนานกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแบบทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 เท่ากับ 24.06 และ 24.24 คะแนน ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า แบบทดสอบฉบับที่ 1 ด้านความรู้ ด้านบริบท และด้านเจตคติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.19 6.01 และ 2.81 แบบทดสอบฉบับที่ 2 ด้านความรู้ ด้านบริบท และด้านเจตคติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.08 6.03 และ 3.13 จากคะแนนเต็ม 24 11 และ 5 ตามลำดับ คะแนนการรู้ทางชีวภาพ จำแนกตามโรงเรียนภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เกณฑ์ปกติของคะแนนการรู้ทางชีวภาพของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวม มีช่วงคะแนนที ตั้งแต่ T27 ถึง T72 (P0.52 – P99.48) เกณฑ์ปกติที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการประเมินผลแบบอิงกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anne, L. & Helin, S. (2021). Exploring Biological Literacy: A Systematic Literature Review of Biological Literacy. European Journal of Educational Research, 10(3), 1181-1197.

Arlee, N. (2016). Effect of 4 MAT Instruction on Learning Achievement, Retention and Instructional Satisfaction of Grade 12 Students. [Master’s thesis, Prince of Songkla University]. PSU Knowledge Bank. [in Thai]

Arzu, O., & Sule, F. D. (2019). Identifying the Predictive Power of Biological Literacy and AttitudesToward Biology in Academic Achievement in High School Students. International Online Journal of Educational Sciences, 11(2), 214-228.

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. (2020). Importance of biology. http://site.bsru.ac.th/bio/?page_id=136 [in Thai]

Buasri, P. (2017). Constructing a Test of Integrated Science Process Skills for Grade 9 Students. [Master’s Thesis, Rajabhat Maha Sarakham University]. SNRU e-thesis. [in Thai]

Clark-Carter, D. (2005). Percentiles. In Everitt, B. S. & Howell, D. C. (eds.), Encyclopedia of Statistics in Behavioral Science. Chichester, Wiley & Sons.

Fahrungsang, B. (2007). The research administrative in education policy of the government in southern border provinces (1977 - 2007) (Research report). Prince of Songkla University, Pattani Campus. [in Thai]

Kanchanapenkul, S. (2011). A Construction of Parallel Domain-referenced Test on “Circles” by using Facet Design for Matthayomsuksa 3. [Master’s thesis, Srinakharinwirot University]. The central library of Srinakharinwirot University. [in Thai]

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607–610.

Lynn, M. R. (1986). Determination and quantification of content validity. Nursing Research, 35, 382-385.

Mahama, A., Lateh, A., & Waewthongrak, W. (2021). A Comparative Study and Construction of Scientific Literacy Norms of Teacher Professional Students in Three Southernmost Provinces. Journal of Yala Rajabhat University, 16(3), 287-296. [in Thai]

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (2020). National o-net test results, Mathayomsuksa 6 level. https://sp.moe.go.th/sp_2563/info. [in Thai]

Organization for Economic Co-operation and Development. (2016). PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education. OECD Publishing.

Paisanit, P. (2013). Research and development of research strategies to improve scientific literacy of ninth grade students. [Master’s Thesis, Department of Educational Research Methodology]. Chulalongkorn University. [in Thai]

PISA Thailand. (2017). PISA 2015 Student Evaluation Framework. https://library.ipst.ac.th/bitstream/handle/ipst/5534/32.PISA-2015Framwrok.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Thai]

Ritcharoon, P. (2001). Principles of Measurement and Evaluation. (3rd ed.) Phranakhon Rajabhat University.

Rodpan, K. & Lawthong, N. (2022). Development of three-tier parallel diagnostic test based on misconceptions in science for lower secondary school students. Journal of Educational Measurement, 39(105),1-13. [in Thai]

Saiyos, L., & Saiyos, A. (2000). Techniques for measuring learning outcomes. Suriwiyasas. [in Thai]

Secondary School Performance Standards. (2009). School Performance Standards. http://www.thaischool.in.th/_files_school/27100420/data/27100420_1_20200922-173828.pdf

Semilarski, H., & Laius, A. (2021). Exploring Biological Literacy: A Systematic Literature Review of Biological Literacy, European Journal of Educational Research, 10(3), 1181-1197. https://doi.org/10.12973/eu-jer.10.3.1181

Sueri,N., Lateh, A., & Waewthongrak, W. (2023). A Comparative Study and Development of Norm Biological Literacy of Students of Princess Chulabhorn Science High Schools in Thailand. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 17(2). [in Thai]

Suwono, H., Pratiwi, H., E., Susanto, H., & Susilo, H. (2017). Enhancement of Students’ Biological Literacy and Critical thinking of Biology Through Socio-Biological Case-Based Learning. Pendidikan IPA Indonesia, 6(2),213-220.

Tangpraprutgul, P. (2015). What is biology. https://www.youtube.com/watch?v=VEg_OuuI-F4 [in Thai]

The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2017). PISA 2015 Student Assessment Framework. The institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. [in Thai]

Thomson, S., Hillman, K., & Bortoli, L.D. (2013). A teacher’s guide to PISA scientific literacy. Victoria, ACER Press.

Uno, G.E., & Bybee, R.W. (1994). Understanding the dimensions of biological literacy. BioScience, 44(8), 553-557.