ถอดบทเรียนการสอนออนไลน์ในยุคความปกติใหม่ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Main Article Content

ปวีณา ลิมปิทีปราการ
นิยม จันทร์นวล
ฐิติมา แสนเรือง
กาญจนา แปงจิตต์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสอนออนไลน์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 15 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ
ที่เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามแนวคิดของ CIPP model เก็บข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอนออนไลน์ที่
เหมาะสมกับบริบทการเรียนของผู้เรียนในปัจจุบัน คือ การสอนสดออนไลน์ผ่านทางโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Google meet, Zoom, MS Team เป็นต้น เพราะโปรแกรมดังกล่าว สามารถสอนและบันทึกคลิปวิดีโอการสอนซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนที่สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลา รูปแบบที่เหมาะสมกับยุคความปกติใหม่ควรเป็น
การสอนแบบผสมผสานที่ต้องมีการเรียนทั้งในห้องเรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดระบบอุปกรณ์สนับสนุนให้กับนักศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ต นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกที่และทุกเวลา ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุค 4.0

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonphak, K. (2020). Review article on learning management in the New Normal. Journal of Industrial Education, 19(2), A1-A3. [in Thai]

Casanovas, MM., Ruíz-Munzón, N., & Buil-Fabregá, M. (2022). Higher education: The best practices for fostering competences for sustainable development through the use of active learning methodologies. International Journal of Sustainability in Higher Education, 23(3), 703-727.

Gulatee, Y., Yernnan, J., Phimsri, N., & Yoosabai, Y. (2022). Study Behavior and Online Teaching Efficiency in the Era of New Normal. Sripatum Review of Humanities and Social Sciences, 22(2), 101-114. [in Thai]

Juntawongso, PM., Vichotsikkhakij, P., & Lampoon, D. (2022). Problems of online learning. Journal of Teaching Social Studies, 4(2), 192-201. [in Thai]

Laihlikphan, P. (2020). Problems and opportunities of online teaching during the COVID-19 crisis, A case study of lecture teaching for the subject IND143, History of Western Decorative Art. Proceeding of SPU educational transformation to the new normal conference, (pp.483-492). Sripatum University.

Mathuros, S. (2021). Management Education Online in the NEW NORMAL COVID-19. Rajapark Journal, 15(40), 33-42. [in Thai]

Murnpho, S. (2022). The Adaptation Model of The Service Businesses To Support Moving into The New Normal. Western University Research Journal of Humanities, 8(1), 89-104. [in Thai]

Pakdeeteva, S. & Bangthamai, E. (2021). New Era Learning and Online Instruction in Higher Education Institutions. Sukhothai Thammathirat Open University Journal, 34(1),1-18. [in Thai]

Panthonglang, W., & Choojan, S. (2022). Instructional Model for Nursing Students in “New Normal.” Journal of Vongchavalitkul University, 35(1), 1-12. [in Thai]

Sangsawangwatthana, T., Sirisaiyas, N., & Bodeerat, C. (2020). "New Normal" A new way of life and adaptation of Thai people after Covid-19: Work Education and Business. Journal of Local Governance and Innovation, 4(3), 371-386. [in Thai]

Satsin, T., & Wongwiseskul, S. (2021). Lessons Learned from Online Teaching: Challenges for Teachers under COVID - 19 Situations. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 22(1), 1-9. [in Thai]

Sonthirak, T., Lakhamja, R., Rawengwan, W., Phulthong, W., & Talan, W. (2022). Dimension of English Teaching and Learning Styles in the New Normal. Journal of MCU Humanities Review, 8(1),413-432. [in Thai]

Stufflebeam DL, Shinkfield AJ. (2007). Evaluation: Theory, models and applications. Jossey-Bass.