เผยแพร่แล้ว: 2023-01-30

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างอาชีพเสริมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กานต์มณี การินทร์, ฐิติพร วรฤทธิ์, แก้วมณี อุทิรัมย์, กนกเกล้า แกล้วกล้า , ภัคณิษา อภิศุภกรกุล

25-36

ภาวะวิกฤติของระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสระบุรี

สมศิริ พันธุ์ศักดิ์ศิริ, เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร

127-136

คุณภาพการบริการของสำนักงานประมงจังหวัดระยอง

มลธิชา สนจุมภะ, พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

137-146

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภค ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

คมสิงห์ วิวัฒนภูษิต , เสาวรัตน์ บรรยงพัฒนะ, พงษ์เทพ ศรีโสภาจิต, จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ , พิบูล ทีปะปาล

177-190