การกำจัดความสูญเปล่าโดยใช้ลีนในการดำเนินงานคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจในประเทศไทย

Main Article Content

เจตธนะ ภัทรพงศ์มณี
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของการกำจัดความสูญเปล่าในการดำเนินงานภายในคลังสินค้าในประเทศไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้า 2) อิทธิพลของการกำจัดความสูญเปล่า ในการดำเนินงานภายในคลังสินค้าในประเทศไทยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน 3) ประสิทธิภาพของคลังสินค้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ และ 4) ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทำการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายคือ พนักงานในคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย จำนวน 400 คน ใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. การกำจัดความสูญเปล่าในการดำเนินงานภายในคลังสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้าในประเทศไทย 2. การกำจัดความสูญเปล่าในการดำเนินงานภายในคลังสินค้าในประเทศไทยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน 3. ประสิทธิภาพคลังสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพธุรกิจ 4. ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพธุรกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Abushaikha, I., Salhieh, L., & Towers, N. (2018). Improving distribution and business performance through lean warehousing. International Journal of Retail & Distribution Management, 46(8), 780-800.

Al-Shboul, M. d. A. R., Barber, K. D., Garza-Reyes, J. A., Kumar, V., & Abdi, M. R. (2017). The effect of supply chain management practices on supply chain and manufacturing firms’ performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 28(5), 577-609.

Cho, Y. H., & Lee, J. H. (2018). Entrepreneurial orientation, entrepreneurial education and performance. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 12(2), 124-134.

Dataforthai. (2563). รายชื่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า. Retrieved from https://www.dataforthai.com/business/objective/52109

Dotoli, M., Epicoco, N., Falagario, M., Costantino, N., & Turchiano, B. (2015). An integrated approach for warehouse analysis and optimization: A case study. Computers in Industry, 70, 56-69.

Gultom, G., & Wibisono, E. (2019). A framework for the impact of lean six sigma on supply chain performance in manufacturing companies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 528, 012089.

Jinxiang, G., Marc, G., & Leon F. , M. (2010). Research on warehouse design and performance evaluation: A comprehensive review. European Journal of Operational Research, 203, 539–549.

Min, H. (2007). The applications of warehouse management systems: An exploratory study. International Journal of Logistics Research and Applications, 9(2), 111-126.

Nair, A. (2005). Linking manufacturing postponement, centralized distribution and value chain flexibility with performance. International Journal of Production Research, 43(3), 447-463.

Pires, M., Pratas, J., Liz, J., & Amorim, P. (2017). A framework for designing backroom areas in grocery stores. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(3), 230-252.

Prieto, I. M., & Revilla, E. (2006). Learning capability and business performance: a non‐financial and financial assessment. The Learning Organization, 13(2), 166-185.

Qrunfleh, S., & Tarafdar, M. (2013). Lean and agile supply chain strategies and supply chain responsiveness: the role of strategic supplier partnership and postponement. Supply Chain Management: An International Journal, 18(6), 571-582.

Saifudin, A. M. (2012). The Effect of Management Information System (MIS) on Warehouse Operation Efficiency in Small and Medium Enterprises (SMEs). World Academy of Science, Engineering and Technology 72.

Salhieh, L., Altarazi, S., & Abushaikha, I. (2019). Quantifying and ranking the “7-Deadly” Wastes in a warehouse environment. The TQM Journal, 31(1), 94-115.

Satyam, Aithal, R. K., & Maurya, H. (2017). Exploring channel conflict in an emerging economy: the small retailer’s perspective. International Journal of Retail & Distribution Management, 45(10), 1061-1078.

Wiengarten, F., Fynes, B., & Onofrei, G. (2013). Exploring synergetic effects between investments in environmental and quality/lean practices in supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 18(2), 148-160.