กลับไปที่รายละเอียดของบทความ โมเดลการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันการสะท้อนคุณค่าแห่งแรงบันดาลใจ จากการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy