ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริการและความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ปรีชา สุดใจ
ทิพย์ลาวัลย์ แก้วนิล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษากลยุทธ์การบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาความได้เปรียบของการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริการกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจัย คือผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดนครปฐมกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดนครปฐม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพื้นฐานและ สถิติอ้างอิงวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมานด้วยการถดถอยพหุคูณ ในกรณีการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การบริการ ด้านการปรับบริการให้ตรงกับความต้องการอยู่ในระดับมาก 2. ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ในระดับมาก 3. ยุทธ์การบริการทุกด้าน ได้แก่ด้านการบริการแบบมืออาชีพ ด้านการบริการที่หลากหลาย ด้านการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการปรับบริการให้ตรงกับความต้องการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลยุทธ์การบริการทุกด้าน ได้แก่ ด้านการบริการแบบมืออาชีพ ด้านการบริการที่หลากหลาย ด้านการปรับปรุงบริการอย่างต่อเนื่อง และด้านการปรับบริการให้ตรงกับความต้องการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กนิษฐริน จิโนวัตน์. (2560). คุณภาพบริการของโรงแรมใบไม้เขียวในภาคใต้(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

ทิพย์วารี สุขสมบูรณ์. (2560). กลยุทธ์การให้บริการของธนาคารพาณิชย์ สาขาวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ธนนันท์ บุตรวงศ์. (2560). ผลกระทบของกลยุทธ์การให้บริการที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(วิทยานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2560). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ประเชิญ ติยะปัญจนิตย์. (2565). การจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ กรณีศึกษาโรงแรมบูติคสไตล์สมัยใหม่ในภาคตะวันออก. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5(1), 50-62.

พิบูล ทีปะปาล. (2558). การบริการการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์น.

มณีรัตน์ แสงบุญไทย, สุขุมาล เกิดนอก และ วรญา โรจนาปภาพร. (2565). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิคของผู้บริโภคในประเทศไทย. วารสารศิลปการจัดการ, 6(2), 621-636.

มัทนา เพ็งแจ่ม. (2560). ผลกระทบของกลยุทธ์การบริหารการบริการที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย(วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ยุพาวรรณ วรรณวานิชย์. (2561). การตลาดบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

วสุธิดา นักเกษม และ ประสพชัย พสุนนท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(1), 2148-2167.

วิทยา ด่านธำรงกูล. (2559). การบริหาร Management. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเว็ฟเอ็ดดูเคชั่น.

วีระวุธ มาฆะศิรานนท์. (2559). การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท.

สมชาติ กิจยรรยง. (2555). พัฒนาคนและองค์กรด้วยเกมและกิจกรรมนันทนาการ. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: 20 Smart Life.

สมยศ นาวีการ. (2560). การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.

สาธิต ตะเนียงทอง. (2559). การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Goldsten, S. M. (2003). Employee Development: AN Examination of Service Strategy IN A High-Contact Service Environment. Production and Operations Management, 12(2):186-203.

Hongwei, H., & Yan, L. (2011). Key Service Drivers for High-Tech Service Brand Equuity: The Mediating Role of Overall Service Quality and Perceived Value. Journal of Marketing Management, 71(1-2),77-99.

Limpsurapong, C., & Ussahawanitchhakit, P. (2011). Dynamic Service Strategy and the Antecedents and Consequences: Evidence from SPA Businesses in Thailand. Journal of International Business and Economics, 11(4), 52-80.

Weerawardena, J., & Mavondo, F. T. (2011). Capabilities, Innovation and Competitive Advantage. Industrial Marketing Management, 40, 1220-1223.

Woo, K., & Ennew, C. T. (2005). Measuring Business-to-business Professional Service Quality and it Consequence. Business Research, 58(9), 1178-1185.