ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ มกราคม-เมษายน 2567

					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ มกราคม-เมษายน 2567

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย และรัฐศาสตร์การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-27

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ