Announcements

ขอเชิญชวนส่งบทความนำลงในวารสารชัยภูมิปริทรรศน์

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์รับพิจารณาบทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพทางด้านวิชาการและมีสาระประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทุกบทความต้องผ่านกระบวนการการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน  (Double-Blinded Peer Review) ผลงานที่ส่งมาจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน        

กำหนดออกวารสาร

          วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารราย 4 เดือน (1 ปี มี 3 ฉบับ)

ฉบับที่  1   เดือน มกราคม – เมษายน

ฉบับที่  2   เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

ฉบับที่  3   เดือน กันยายน – ธันวาคม

 

ช่องทางในการรับบทความ

ให้ทำการสมัครสมาชิก ผ่านเว็บไซต์ วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ที่ URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcr เมื่อสมัครสมาชิกแล้วให้ทำตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ส่งบทความตามเอกสารขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author) หรือผู้ส่งบทความ  ที่ URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcr และรูปแบบสำหรับส่งบทความดูที่  URL : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jcr 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. Facebook วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ : https://www.facebook.com/

2. Line วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ : ID :

3. Telephone