Announcements

 • เปิดรับบทความตีพิมพ์

  2023-02-05

  เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567)

  ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)

  ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)

  ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้านด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้บทความที่เขียนจะต้องเป็นการค้นคว้า, แปล หรือรวบรวมขึ้นมาใหม่ โดยทางกองบรรณาธิการขอพิจารณาบทความเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของวารสาร 

  สามารถส่งบทความผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ได้ที่ เริ่มการส่งบทความเรื่องใหม่

  Read more about เปิดรับบทความตีพิมพ์