บทความย้อนหลัง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2018)

  การดำเนินการวารสารฉบับนี้ เป็นปีแรกและเป็นปีแห่งปฐมฤกษ์การบริหารจัดการวารสารของวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการบริหารจัดการวารสารในครั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการได้มุ่งบริหารทุกบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์ TCI ดังนี้ บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความ ทั้งนี้ ในฉบับนี้มีบทความจากผู้เขียนจากหลากหลายหน่วยงาน

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2018)

  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง และในปีต่อไปทางกองบรรณาธิการก็จะได้มีโอกาสส่งวารสารเข้าประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI ต่อไป

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2020)

  หลังจากที่ได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการวารสารจนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI แล้ว จึงนับว่าเป็นการทำให้วารสารเกิดความเติบโตทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจึงขอขอบคุณทุกนักวิชาการที่ส่งบทความมาเผยแพร่ในวารสารเรื่อยมา โดยฉบับนี้ก็ยังคงจำนวนบทความไว้ 5 เรื่องเหมือนกับฉบับก่อนๆ

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2020)

  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง และในปีนี้ทางกองบรรณาธิการก็จะได้มีโอกาสส่งวารสารเข้าประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI ต่อไป ทั้งนี้ ฉบับนี้ก็ยังประกอบด้วยบทความวิชาการจำนวน 5 เรื่องเช่นเคย

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2021)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2019)

  การบริหารจัดการวารสารฉบับนี้ ได้ออกสู่สายตาสาธารณชนอีกเช่นเดิม โดยยังคงไว้ซึ่งเกณฑ์การประเมินบทความทุกเรื่องตามที่ TCI ได้ตั้งมาตรฐานไว้แล้ว ดังนั้น บทความทั้งหมดจึงเป็นบทความที่ได้เกณฑ์มาตรฐานแน่นอน ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ โดยในวารสารฉบับนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง

1-10 of 13