บทความย้อนหลัง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2020)

  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง และในปีนี้ทางกองบรรณาธิการก็จะได้มีโอกาสส่งวารสารเข้าประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI ต่อไป ทั้งนี้ ฉบับนี้ก็ยังประกอบด้วยบทความวิชาการจำนวน 5 เรื่องเช่นเคย

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2019)

  การบริหารจัดการวารสารฉบับนี้ ได้ออกสู่สายตาสาธารณชนอีกเช่นเดิม โดยยังคงไว้ซึ่งเกณฑ์การประเมินบทความทุกเรื่องตามที่ TCI ได้ตั้งมาตรฐานไว้แล้ว ดังนั้น บทความทั้งหมดจึงเป็นบทความที่ได้เกณฑ์มาตรฐานแน่นอน ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ โดยในวารสารฉบับนี้มีทั้งหมด 5 เรื่อง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2019)

  การดำเนินการวารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้มุ่งพัฒนาบทความที่ส่งมาจากผู้แต่งที่หลากหลายหน่วยงาน โดยบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความ พร้อมทั้งได้กำหนดสัดส่วนบทความไว้ที่ 5 เรื่องต่อฉบับ โดยเป็นบทความภายใน 2 เรื่อง บทความภายนอก 3 เรื่อง ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความก็ต้องเป็นบุคคลภายนอกเป็นหลัก หรือเป็นบุคคลภายในในกรณีเป็นบทความของสถาบัน

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020)

  ความเจริญเติบโตของวารสารนั้นต้องพิจารณาในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือเรื่องคุณภาพนั้น ทุกความล้วนได้รับการพิจารณาตรวจสอบบทความอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนเชิงปริมาณนั้นก็ไม่รับบทความในจำนวนที่มากเกินเพื่อสะดวกกับการบริหารจัดการวารสาร โดยฉบับนี้มีจำนวน 5 เรื่อง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารฉบับนี้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากกองบรรณาธิการเช่นเดิม โดยเป็นการรักษามาตรฐานตามหลักการที่ TCI ได้วางกรอบเอาไว้ ทั้งนี้ บรรณาธิการได้ขับเคลื่อนการออกวารสารให้เป็นไปตามข้อตกลงอย่างเข้มแข็งเสมอมา ซึ่งฉบับนี้ มีบทความจำนวน 5 เรื่องเช่นเดิม

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 5 ฉบับที่ ฉบับที่ 2 (2022)

1-10 of 13