ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2566

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2024-01-25

บทความวิจัย