Contact

กองบรรณาธิการวารสารชัยภูมิปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
เลขที่ 97 หมู่ที่ 14 บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
Tel.: 082-134-1049, 082-443-9987
E-mail : phayalae@mcu.ac.th

Editorial Board of Journal of Chaiyaphum Review (JCR) , Chaiyaphum Buddhist College, No. 97, Moo 14, Ban Nonliam, Nafai Sub-district, Mueng Chaiyaphum District, Chaiyaphum Province, 36000

Principal Contact

พระศรีสัจญาณมุนี, ผศ. ดร.
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
Phone 0821341049

Support Contact

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี,ดร.
Phone 082-443-9987