กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม

พระเทพภาวนาวิกรม

เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

อธิการบดี

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชสีมาภรณ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระราชสีมาภรณ์

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระโสภณรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผศ.ดร.สุรพล พรหมกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์

บรรณาธิการ

 

พระศรีสัจญาณมุนี, ผศ.ดร.

 

บรรณาธิการผู้ช่วย

 

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.

 

ดร. พูนศักดิ์ กมล

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

พระเมธีสุตาภรณ์, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท, ผศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศ.ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร. ตามใจ อริรุทธิโยธิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร. อัญชลี ยุคล ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. กนกรส ผลากรกุล

ประธานกรรมการมูลนิธินายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

 

ผศ.ดร. ปัญญา คล้ายเดช

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร. วินัย ภูมิสุข

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร. กาญจพงศ์ สุวรรณ

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดร. สุเนตร ศิลปพิชิต

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาสุรวุฒิ ฉนฺทธมฺโม, ดร.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ, ดร.

คณะศาสนาเเละปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ดร. กฤตสุชิน พลเสน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร. มนัสวี ศรีนนท์

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล