กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.                               ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม

พระเทพภาวนาวิกรม                                   เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.                                อธิการบดี

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.                               รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระราชสีมาภรณ์                                       รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระราชปริยัติมุนี, รศ.ดร.                             คณบดีคณะพุทธศาสตร์

พระราชสีมาภรณ์                                       รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา

พระโสภณรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.                        รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.                            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร.                        คณบดีคณะสังคมศาสตร์

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม                               รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ผศ.ดร.สุรพล พรหมกุล                                 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์

บรรณาธิการ       

พระศรีสัจญาณมุนี, ดร.

บรรณาธิการผู้ช่วย

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.

ดร.พูนศักดิ์ กมล

นางสาวกมัยธร มงคลกุล

กองบรรณาธิการ

พระเมธีสุตาภรณ์,ผศ.ดร.                              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.                            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระครูใบฎีกาหัสดี กิตฺตินนฺโท, ผศ.ดร.              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท, ผศ.ดร.          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.กนกรส ผลากรกุล                                   ประธานกรรมการมูลนิธินายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล.

ผศ.ดร.ตามใจ อริรุทธิโยธิน                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อัญชลี ยุคล ณ อยุธยา                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ผศ.ดร.วินัย ภูมิสุข                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พลตรี ดร.ณรัฐ สวาสดิ์รัตน์                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ดร.กาญจพงศ์ สุวรรณ                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร.              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

ดร.สุเนตร  ศิลปพิชิต                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พระมหาสุรวุฒิ ฉนฺทธมฺโม, ดร.           มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

พระจาตุรงค์  อาจารสุโภ, ดร.            คณะศาสนาเเละปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ดร.กฤตสุชิน พลเสน                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ดร.มนัสวี ศรีนนท์                           สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล