เกี่ยวกับวารสาร

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การศึกษารัฐศาสตร์ การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

Announcements

เปิดรับบทความตีพิมพ์

2023-02-05

เปิดรับบทความสำหรับตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 7  ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2567)

ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566)

ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2566)

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่มีเนื้อหาด้านด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งนี้บทความที่เขียนจะต้องเป็นการค้นคว้า, แปล หรือรวบรวมขึ้นมาใหม่ โดยทางกองบรรณาธิการขอพิจารณาบทความเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ของวารสาร 

สามารถส่งบทความผ่านระบบส่งบทความออนไลน์ได้ที่ เริ่มการส่งบทความเรื่องใหม่

Read more about เปิดรับบทความตีพิมพ์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ มกราคม-เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ มกราคม-เมษายน 2567

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย และรัฐศาสตร์การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-27

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ

ดูทุกฉบับ

  วารสารชัยภูมิปริทรรศน์เป็นวารสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความพิเศษ บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ บทวิจารณ์หนังสือ และปกิณกะ แก่ นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยที่ครอบคลุมเนื้อหาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพระพุทธศาสนา ปรัชญา กฎหมาย การปกครอง ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี  ทั้งพระพุทธศาสนาแนวคัมภีร์ และพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ มีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ

  1. ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
  2. ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  3. ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม