การบริหารงานวิชาการการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน ในหัวข้อประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยใช้เกมส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ 3170600484
  • สุนทร สายคำ
  • ธัชกร วงษ์คำชัย
  • พระครูอุดมโพธิวิเทศ ณรงค์ อุตฺตมวํโส เสนทรนารถ
  • พิชิต ภาสบุตร

คำสำคัญ:

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน, เกมส์ Craftsman, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน Sandbox ในหัวข้อ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” โดยใช้เกมส์ Craftsman ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน Sandbox ในหัวข้อ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” โดยใช้เกมส์ Craftsman ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และ 3) เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจต่อการเรียนโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน Sandbox ในหัวข้อ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” โดยใช้เกมส์ Craftsman ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ E1/E2 ทดสอบทีแบบแบบ Paired sample test ค่าเฉลี่ย ( ) และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า

           1) ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน Sandbox ในหัวข้อ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” โดยใช้เกมส์ Craftsman ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.22/ 85.00        

           2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน Sandbox ในหัวข้อ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” โดยใช้เกมส์ Craftsman ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05       

           3) ระดับความพึงพอใจต่อการเรียนโดยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การสร้างผลงาน Sandbox ในหัวข้อ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา” โดยใช้เกมส์ Craftsman ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 4.71)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

นนทบุรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26