การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี ในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ : ศึกษาเฉพาะ กรณีเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • นางสาวสุภาพร บุญเกื้อ
  • ไพฑูรย์ มาเมือง
  • ปัญญา คล้ายเดช

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การเมืองท้องถิ่น, สตรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเขตเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3. เพื่อนำเสนอหลักอิทธิบาท 4 มาประยุกต์ใช้กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี

 

ผลวิจัยพบว่า

  1. ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( =4.06) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี พบว่า ประชาชนที่มี เพศ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 3.จากผลการวิเคราะห์การนำเสนอการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี โดยการประยุกต์ตามหลักอิทธิบาท 4 พบว่า 1) ฉันทะ พึงพอใจ พบว่า การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นทางการเมืองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น 2) วิริยะ มุ่งมั่นผลักดัน พบว่า การตรวจสอบนักการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ 3) จิตตะ ตั้งมั่นติดตาม พบว่า การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางการเมืองท้องถิ่น และแนะนำการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 4) วิมังสา พิจารณาไตร่ตรอง พบว่า การสนใจติดตามข่าวสาร และกิจกรรมทางการเมืองท้องถิ่น เพื่อมีส่วนร่วมในการคัดค้านนโยบายสาธารณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

พระมหาสำราญ นนฺทพุทฺธิ (ทะสูนย์). (2559). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระสุชาติ สุชาโต (สวน). (2564). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของบุคลากรเทศบาลนครรังสิต จังหวัด

ปทุมธานี ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562., วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย (มหาจันทร์). (2563). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินโครงการรถไฟรางเบาของเทศบาลนครขอนแก่น. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระปลัดคณิศร ขนฺติพโล (รัตนทองพันธ์). (2564). การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า. (2551). สตรีกับการเมือง. นนทบุรี : โรงพิมพ์ ธรรมดาเพลส.

สุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ. (2552). การศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของนักเรียนนายร้อยตำรวจ. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุมาลี บุญเรือง. (2564). การพัฒนาการตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่มีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไป. ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2554). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน. หนังสือและสื่อ เผยแพร่ : สำนักประชาสัมพันธ์.

อนงค์รัตน์ โรจน์สุรัญกิจ. (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

อนงค์รัตน์ โรจน์สุรัญกิจ. (2557). การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศานศาสตร์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ไชยยา เมืองแทน. (2561). การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมตอนต้นโรงเรียนธรรมบวรวิทยา จังหวัดสกลนคร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ. (2566). สภาพและข้อมูลพื้นฐาน, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.khonsawancity.go.th/history.php [1 มิถุนายน 2566].

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-26