ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566

วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลาย ๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง และในปีนี้วารสารเข้าประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI ฐาน 2  ทั้งนี้ ฉบับนี้ก็ได้มีการเพิ่มบทความเป็น 8 บทความ ดังนี้

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-28

บทความวิจัย

บทความวิชาการ