การเจริญวิปัสสนาภาวนาในระดับขณิกสมาธิ

ผู้แต่ง

  • พระภาวนาพิศาลเมธี วิ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ -
  • พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ ศิริรัตน์)
  • พระครูพิบูลกิจจารักษ์ พระครูพิบูลกิจจารักษ์

คำสำคัญ:

วิปัสสนา, วิปัสสนาสมาธิ, ขณิกสมาธิ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้นำเสนอเรื่อง “วิปัสสนาสมาธิ: สมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนา” คือ สมาธิที่ใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ขณิกสมาธิในการอบรมภาวนาในเบื้องต้น จะทำให้จิตเกิดความตั้งมั่น จนจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลาย บทความวิชาการนี้ นำเสนอความหมายของวิปัสสนาสมาธิที่หมายถึงสมาธิในระดับขณิกสมาธิ ความสำคัญของขณิกสมาธิที่จำเป็นต้องใช้ในการเจริญวิปัสสนา พร้อมทั้งกระบวนการทำงานของขณิกสมาธิ และประโยชน์ที่เกิดจากการเจริญขณิกสมาธิ เมื่อเข้าใจกระบวนการใช้ขณิกสมาธิ จึงสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติวิปัสสนา เพื่อให้จิตตั้งมั่นหยั่งเห็นรูปนามโดยความเป็นอนิจจัง คือ ความไม่เที่ยงหรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทุกขัง ความเป็นทุกข์หรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และอนัตตา ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือสภาพธรรมที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ อย่างชัดเจน จึงจักทำให้ปัญญาเกิดขึ้นและพัฒนาไปตามลำดับจนกระทั่งสามารถบรรลุผลสำเร็จตามหลักพระพุทธศาสนาได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ 2500. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับสฺยามรฏฺเตปิฏกํ 2525. (2525). กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

นายเจริญ ช่วงชิต, (2557). การศึกษาสมาธิในพระพุทธศาสนาเถรวาท. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย.

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ตธมฺโม), (2529). คู่มือการฝึกอบรมพัฒนาจิต, กรุงเทพมหานคร: บริษัท พลัสเพรส จำกัด.

พระมหาสมปอง มุทิโต. (2547). คัมภีร์อภิธานวรรณนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2551). พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ 21. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สหธรรมิก จำกัด.

พระพุทธโฆสาจารย์. (2546). คัมภีร์วิสุทธิมรรค. แปลโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).

พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: บริษัทธนาเพรส จำกัด.

พระภัททันตะ อาสภมหาเถระ อัคคกัมมัฏฐานาจริยะ ดร. (2539). วิปัสสนาทีปนีฎีกา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). (2554). สมาธิสัมโพชฌงค์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ ส.ยอดสิงห์.

________. , (2548). วิปัสสนานัย เล่ม 1 นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีอไอ เซ็นเตอร์ จำกัด

พุทธทาสภิกขุ. (2540). การทำสมาธิและวิปัสสนาที่แท้สมาธิวิปัสสนาตามวิธีธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์ธรรมสภา.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-28