ความสำคัญของสติที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำกับการแสดงตัวของปัญญา

ผู้แต่ง

  • Natthakit Anuruktrakoon Mahamakut Buddhist University
  • พระมหามงคลกานต์ ฐิตธมฺโม (กลางพนม) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พระสมพร สมจิตฺโต (อ่อนไธสง) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

สติ, การกำกับ, ปัญญา

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับ ความสำคัญของสติที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำกับการแสดงตัวของปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สติที่เป็นส่วนหนึ่งในการกำกับการแสดงตัวของปัญญา พบว่า สติความสำคัญต่อการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ตลอดจนถึงไปสู่การยกระดับจิต ส่วนปัญญาก็มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะเป็นการแสดงตัวของความรู้ ทั้งสติและปัญญาล้วนมีความสำคัญอย่างมากเป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต การที่ปัญญาจะแสดงตัวได้ต้องอาศัยสติ เพราะสติถือเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานในกาพัฒนาให้เกิดปัญญา สติจะคอยกำกับให้ปัญญาได้เจริญขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้สติเป็นที่รวมของหลักธรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า การมีสติเป็นพื้นฐานย่อมนำมาซึ่งคุณค่านานับประการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

ติช นัท ฮันห์. (2545). เมตตาภาวนาคำสอนว่าด้วยรัก. แปลโดยธารา รินศานต์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โกมลคีมทอง.

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช). (2551). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสตร์ ชุดคำวัด. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา และสถาบันบันลือธรรม.

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). (2549). โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. นนทบุรี : สำนักพิมพ์สัมปชัญญะ.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2542). สัมมาสมาธิ สมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ธรรมสภา.

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). (2547). ประโยชน์สูงสุดชีวิตนี้. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.

พระปิฏกจุฬาภัยเถระ. (2549). มิลินทปัญหา ฉบับ กรมศิลปากร. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิพม์ศิลปาบรรณาคาร.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2559). โพชฌงค: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ ฉบับสองภาษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), (2549). ชีวิตที่สมบูรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ระฆัง ทอง.

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2562). ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs). พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ. (2547). มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับทางก้าวหน้า. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. (2561). ศาสนาแห่งปัญญา. สืบค้นข้อมูลเมื่อ 9 ,มิถุนายน 2566 จาก http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php? No=1499

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2566). ช่วยตัวเรา เพื่อช่วยผู้อื่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ

สุมน อมรวิวัฒน์. (2547). การพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์. โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-28