เรขาคณิตวิเคราะห์และกฎเครื่องหมายของ เรอเน เดการ์ต

ผู้แต่ง

  • ศรุตานนท์ ชอบประดิษฐ์ วิทยาลัยทองสุข
  • จิรัชญาภา พิจักขณารินทร์
  • มนตรี วงษ์สะพาน

คำสำคัญ:

เรขาคณิตวิเคราะห์, กฎเดการ์ต, ระนาบพิกัดคาร์ทีเซียน, เหตุผลนิยม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้ เป็นการอธิบายถึงเรขาคณิตวิเคราะห์และกฎเครื่องหมายของเดการ์ต พบว่า       เรอเน เดการ์ต ได้แสดงวิธีการแปลงปัญหาในเรขาคณิตมากมาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคณิตศาสตร์สมัยใหม่ ทั้งๆที่งานในส่วนนี้ เดการ์ตตั้งใจจะใช้เพื่อเป็นเพียงแค่ตัวอย่าง ในหนังสือ Discourse on Method เท่านั้น ซึ่งวิธีคิดวิเคราะห์ของเดการ์ต ได้แบ่งความคิด (Ideas) หรือมโนทัศน์ (Concepts) ซึ่งจุดกำเนิดแนวคิดเรขาคณิตวิเคราะห์และกฎเครื่องหมายของเดการ์ต เกิดขึ้นจากการจินตนาการของเดการ์ต ที่กำลังนอนอยู่บนเตียงเขาเห็นแมลงวันตัวหนึ่งคลานอยู่บนเพดานห้อง เดการ์ตได้แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งของจุดทุกจุดบนระนาบพิกัดคาร์ทีเซียนยังสามารถใช้ได้ในปริภูมิสามมิติ (ซึ่งจะมี แกนZ และ พิกัดZ เพิ่มเข้ามา) หรือในมิติที่สูงกว่าอีกด้วย ต่อมาก็ได้คิดค้นกฎของเครื่องหมาย ซึ่งเกี่ยวกับคำตอบที่เป็นจำนวนจริงของสมการ และพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง ข้อความในกฎของเครื่องหมายของเดการ์ต เราเรียงพจน์ของพหุนามจากกำลังมากไปหาน้อย พจน์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็น 0 จะไม่เขียนแลค่าคงตัวไม่เป็นศูนย์ มีการแปรผันของเครื่องหมาย (Variation of Sign) ใน P(x) เมื่อสัมประสิทธิ์ที่เรียงติดกันมีเครื่องหมายต่างกัน เมื่อกำหนด P(x) เป็นพหุนามซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริง และค่าคงตัวไม่เท่ากับ 0

อย่างไรก็ตามคณะผู้เขียน สังเกตเห็นว่า เรขาคณิตวิเคราะห์และกฎเครื่องหมายของเดการ์ต มีหลักการที่คล้ายคลึงกับแนวคิดเหตุผลนิยมของเดดาร์ตในทิศทางเดียวกัน เพราะสุดท้ายแล้วก็คือการค้นหาความจริงที่ถูกซ้อนอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กวิยา เนาวประทีป.(2013).เทคนิคการเรียนคณิตศาสตร์ : เรขาคณิตวิเคราะห์.นครปฐม: สำนักพิมพ์ฟิสิกส์

เซ็นเตอร์.

ราชบัณฑิตยสถาน.(2525).พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525.(พิมพ์ครั้งที่ 1).กรุงเทพฯ:อักษรเจริญ

ทัศน์.

อมร โสภณวิเชษฐ์วงศ์.(2520).ปรัชญาเบื้องต้น.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์.

Andy math.(2016). Descartes’ Rule of Signs.สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2566.จาก

https://andymath.com/descartes-rule-of-signs.

Chow,T.L.(2000).Mathematical Methods for Physicists A Concise Introduction.Cambridge

University Press, U.K.

David Eugene Smith, Marcia L. Latham.(1925).The Geometry of Rene Descartes.America:The

open court publishing company.

Desmond M. Clarke.(2006).Descartes A Biography.New York: Cambridge University Press.

Ian Maclean.(2006).A discourse on the method of correctly conducting one’s reason and

seeking truth in the sciences.New York: Oxford University Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-28