ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง และในปีนี้ทางกองบรรณาธิการก็จะได้มีโอกาสส่งวารสารเข้าประเมินเพื่อเข้าฐาน TCI ต่อไป ทั้งนี้ ฉบับนี้ก็ยังประกอบด้วยบทความวิชาการจำนวน 5 เรื่องเช่นเคย ดังนี้

เผยแพร่แล้ว: 2023-05-01

บทความวิจัย