การดับทุกข์ทางกายและจิตใจตามแนวพระพุทธศาสนา

ผู้แต่ง

  • sanjaya Thiposot -

คำสำคัญ:

การดับทุกข์, กายและจิตใจ, พระพุทธศาสนา

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้กล่าวถึง 1) วิธีการแก้ทุกข์ทางใจตามแนวพระพุทธศาสนา คือการฝึกสติ รู้จักตนเอง รู้จักมองชีวิตตามความเป็นจริง ไม่ให้หลงกับโลกธรรม อันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์ ทำให้ทุกข์เบาบางลง ทำให้ใจสงบมากขึ้นจากความเข้าใจ ใช้แนวทางการเจริญกรรมฐานในอานาปานสติสูตร เป็นการฝึกใจให้อยู่นิ่งกับตนเอง ไม่ส่งใจออกไปภายนอก มีสิ่งมากระทบก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นส่วนช่วยขัดเกลาจิตใจ มีความสุขกับปัจจุบัน  2) ใช้หลักการสมาธิกับการเรียน การทำงาน การกำหนดทิศทางและหลักการในการใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท มีเมตตากับมนุษย์ด้วยกัน มองชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ใช้ความข่มใจ และมีความจริงใจกับตัวเอง มุ่งมั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จในเป้าหมาย 3) การฝึกการเจริญกรรมฐานในอานาปานสติสูตรไปใช้อย่างต่อเนื่องให้เห็นคุณค่า สามารถนำมาประยุกต์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ เพื่อพัฒนาชีวิตและสร้างความดีให้กับตนเองและเกิดสันติสุขกับสังคมต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-01