กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนชาวพุทธล้านนาภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • Phrapalad Boonchuay Thitacitto Dr. (Yangsamart) Mahamakut Buddhist University

คำสำคัญ:

อัตลักษณ์, ชุมชนล้านนา, ชาวพุทธล้านนา

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ ค้นคว้าจากพระไตรปิฎก และเอกสารเชิงวิชาการเพื่อศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนล้านนาภาคเหนือ การเสริมสร้าง หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามด้วยการเสริมจุดแข็ง รักษาประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเสริมจุดอ่อนให้แข็งแรง เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชาชน อัตลักษณ์ หมายถึงลักษณะเฉพาะของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ซึ่งทำให้สิ่งนั้นเป็นที่รู้จักหรือจำได้ ซึ่งสังคมแต่ละสังคมมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง ชุมชนชาวพุทธล้านนา คือประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ การเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนาทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวพุทธล้านนาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งของชาวพุทธล้านนาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างหลักการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาได้ตรงตามความต้องการของชุมชน และสังคมที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว เป็นนโยบายพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งทางร่างกายและจิตใจของประชาชนในชุมชน ด้วยพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนาก่อให้เกิดสังคมไทยที่มีประสิทธิผลสูง เกิดมั่นคง เนื่องจากมีการพัฒนาออกไปจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ โลก สร้างศรัทธาที่มีแนวทางทางดี ก่อให้เกิดการพัฒนาของชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-01