กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2023): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy