การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนออนไลน์โดยแอปพลิเคชั่นไลน์ เรื่อง พระไตรปิฎก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • พัชรา มุริจันทร์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • สว่างบุญ วงก์ฟ้าเลื่อน วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ประยูร ป้อมสุวรรณ์ วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำสำคัญ:

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน, แอปพลิเคชั่นไลน์, พระไตรปิฎก, ประถมศึกษาปีที่ 5/4

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยแอปพลิเคชั่นไลน์ เรื่องพระไตรปิฎก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4 โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน จากจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด จำนวน 132 คน เครื่องมือที่ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยแอปพลิเคชันไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

             ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.69 ด้านสื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.62 ด้านแอปพลิเคชั่นไลน์ในการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.67 และด้านครูผู้สอน/ความเป็นครูมืออาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.71 ตามลำดับ ทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับดีมากเหมือนกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-01