ฉบับย้อนหลัง - หน้า 2

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2019)

  การดำเนินการวารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้มุ่งพัฒนาบทความที่ส่งมาจากผู้แต่งที่หลากหลายหน่วยงาน โดยบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินจากผู้ทรงไม่น้อยกว่า 2 ท่านต่อ 1 บทความ พร้อมทั้งได้กำหนดสัดส่วนบทความไว้ที่ 5 เรื่องต่อฉบับ โดยเป็นบทความภายใน 2 เรื่อง บทความภายนอก 3 เรื่อง ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความก็ต้องเป็นบุคคลภายนอกเป็นหลัก หรือเป็นบุคคลภายในในกรณีเป็นบทความของสถาบัน

 • วารสารชัยภูมิปริทรรศน์
  ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020)

  ความเจริญเติบโตของวารสารนั้นต้องพิจารณาในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือเรื่องคุณภาพนั้น ทุกความล้วนได้รับการพิจารณาตรวจสอบบทความอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนเชิงปริมาณนั้นก็ไม่รับบทความในจำนวนที่มากเกินเพื่อสะดวกกับการบริหารจัดการวารสาร โดยฉบับนี้มีจำนวน 5 เรื่อง

11-13 of 13