ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

ความเจริญเติบโตของวารสารนั้นต้องพิจารณาในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือเรื่องคุณภาพนั้น ทุกความล้วนได้รับการพิจารณาตรวจสอบบทความอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนเชิงปริมาณนั้นก็ไม่รับบทความในจำนวนที่มากเกินเพื่อสะดวกกับการบริหารจัดการวารสาร โดยฉบับนี้มีจำนวน 5 เรื่อง

เผยแพร่แล้ว: 2020-08-31