ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ผู้แต่ง

  • สมศักดิ์ สงวนดี นักวิชาการอิสระ

คำสำคัญ:

ปัจจัย, พึงพอใจ, เจตคติ

บทคัดย่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือความรู้สึกดีมีเจตคติทางบวก อันเนื่องมาจากบุคคลทำงานแล้วได้รับการตอบสนองความต้องการตามคาดหวังไว้ ปัจจัยสำคัญของการสร้างความพึงพอใจในงานนั้น ผู้บริหารจะต้องสร้างแรงจูงให้กับตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องมีสามัญสำนึกที่ดี และมีความสามารถที่จะวินิจฉัย วิเคราะห์ ช่างสังเกตและสนใจมองลึกลงไปถึงความแตกต่างในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงจะส่งผลให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-31