เป้าหมายของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาลในการจัดการวัดเชิงวัฒนธรรม

ผู้แต่ง

  • พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต (หอมดอก) บว.มมร

คำสำคัญ:

บทบาท, พระธรรมทูต, การจัดการ, วัฒนธรรม

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “เป้าหมายของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาลในการจัดการวัดเชิงวัฒนธรรม” ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่า  พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ได้วางเป้าหมาย ๔ ด้าน(ภาวนา) คือ ๑) ด้านกายภาวนา ๒) ด้านศีลภาวนา ๓) ด้านจิตตภาวนา และ๔) ด้านปัญญาภาวนา เป็นการบูรณาการ สิ่งที่สะท้อนให้เห็นที่เด่นชัดคือ ในด้านทางด้านกายภาพในมิติเชิงพื้นที่ ด้านภูมิศาสตร์ หรือภูมิประวัติศาสตร์, สถาปัตยกรรมหรือถาวรวัตถุ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ให้มีความกลมกลืนเข้ากับท้องถิ่นให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความแปลกแยก ทั้งนี้พระธรรมทูตไทยยังส่งเสริมอนุเคราะห์ผู้คนในท้องถิ่นรอบวัดในด้านปัจจัย ๔ อีกด้วย

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-31