กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2020): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy