ความรู้ตามแนวทางของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

ผู้แต่ง

  • ทวี เลียวประโคน บว.มมร
  • พนมนคร มีราคา
  • มนัสวี ศรีนนท์

คำสำคัญ:

ความรู้, สมาธิ, ปัญญา

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวความรู้ตามแนวทางของของพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ซึ่งเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันที่มีบทบาททางการศึกษามาก โดยจะเห็นได้ว่าแนวทางเกี่ยวกับความรู้ของท่านนั้นจะเน้นไปที่กระบวนการพัฒนาการศึกษาหรือพัฒนาคนด้วยหลักไตรสิกขา ซึ่งประกอบไปด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-08-31