ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2018): วารสารชัยภูมิปริทรรศน์

วารสารฉบับนี้ ก็ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายๆ หน่วยงาน และยังได้รับความอนุเคราะห์ตรวจพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 หน่วยงานในทุกฉบับที่ทางสถาบันได้ขับเคลื่อนงานวารสารเรื่อย จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาและดีใจเป็นอย่างยิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2018-08-31

บทความวิชาการ