ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จในการจัดโครงการสัมผัสพลังของภาษา วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัลโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผู้แต่ง

  • พัทธนันท์ พาป้อ
  • ปพิชญา พรหมกันธา

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จ, โครงการ, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จของการจัดโครงการสัมผัสพลังของภาษา วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัลโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และ 2. เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการจัดโครงการสัมผัสพลังของภาษ วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัลโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จำนวน 316 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 244 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

  1. ปัจจัยส่งเสริมความสำเร็จโครงการสัมผัสผลังของภาษาวรรณกรรมและศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.06 ความหมายระดับคะแนน มากที่สุด
  2. ระดับความสำเร็จของการจัดโครงการสัมผัสพลังของภาษาวรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อดิจิทัลโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยู่ในระดับ มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30