การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
  • คงฤทธิ์ แข็งแรง
  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต

คำสำคัญ:

การมีส่วนร่วม, การปกครองท้องถิ่น, การบริหารจัดการท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการปกครองท้องถิ่น อันเนื่องมาจากหลักการกระจายอำนาจการปกครองจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น การสร้างการับรู้ในเรื่องหลักการปกครองท้องถิ่น จึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญประการแรกที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจการปกครอง โดยให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยตนเอง เนื่องจากบริบทพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่นนั้นมีปัญหาและความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้น ผู้ที่จะเข้าใจสภาพปัญหาและตอบสนองกับความต้องการของชุมชนได้นั้นย่อมเป็นคนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนหรือท้องถิ่น ได้อย่างตรงจุดและบรรลุตามวัตุประสงค์ได้

ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านการตัดสินใจ การส่งเสริมด้านการดำเนินการ การส่งเสริมด้านการรับผลประโยชน์และการส่งเสริมด้านการประเมินผลนั้นย่อมมีความสำคัญ ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจในหลักการปกครองท้องถิ่นนั้น ซึ่งหากว่าประชาชนเข้าใจในหลักการปกครองครองท้องถิ่นที่แท้จริงแล้ว ก็จะสามารถเข้ามามีบทบาทและบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างเข้มแข็ง เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามหลักการปกครองท้องถิ่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30