องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
  • คงฤทธิ์ แข็งแรง
  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต

คำสำคัญ:

การจัดการศึกษาปฐมวัย, บทบาทด้านการศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ เป็นการนำเสนอบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดการศึกษาของเด็กเล็กในระดับปฐมวัย ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายการดำเนินงานจัดการศึกษานั้น ถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานของการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กเติบโตตามพัฒนาการและมีคุณภาพ ครอบคลุมภารกิจในด้านการจัดการศึกษา การดำเนินงานในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องดำเนินงานภายใต้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้ (1) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2)  มาตรฐานด้านบุคลากร (3) มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (4) มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร (5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน (6) มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย      

             ดังนั้น องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจหน้าที่ในการจัดการศึกษาของเด็กเล็กในระดับปฐมวัยนั้น นอกจากจะต้องดูแลพัฒนาการของเด็กให้เติบโตตามพัฒนาการแล้วนั้น การจัดการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังต้องอาศัยผู้บริหารท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน บุคลากร ตลอดทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจึงจะสามารถดำเนินงานในด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30