ปัญหาขยะกับแนวทางบริหารจัดการ

ผู้แต่ง

  • ณัศฐมลกานต์ ไชยวิมลสิริ
  • คงฤทธิ์ แข็งแรง
  • สุเนตร ธนศิลปพิชิต

คำสำคัญ:

ปัญหาขยะ, การบริหารจัดการขยะ, แนวทางการจัดการขยะ

บทคัดย่อ

บทความนี้ เป็นการอธิบายถึง ความเป็นมาของปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มีความร่วมมือเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แม้กระนั้นปัญหาขยะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้หมดสิ้นไป ซึ่งบทความชิ้นนี้จะได้กล่าวถึง ความเป็นมาของปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ทั้งนี้อันจะนำไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ สำหรับการจัดการขยะนั้นเป็นปัญหาโดยเฉพาะภาครัฐ าะภาครัรจัดการขยะนั้นเปาวถึง ความเปิ้นไป ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยผ่านนโยบายจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสู่ท้องถิ่น เพื่อจะเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจในการแก้ปัญหาการจัดการขยะร่วมกัน ซึ่งแนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาการจัดการขยะได้นั้น ย่อมเกิดจากความเข้าใจและความร่วมมือจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง จุดกำเนิดการเกิดขยะ คือ ขยะที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้น การแก้ปัญหาขยะจึงต้องเริ่มตั้งแต่พฤติกรรมในการทิ้งขยะ กล่าวคือ การสร้างความร่วมมือให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการใช้หลักการ 3Rs  คือ  (Reduce Reuse และ Recycle)   หรือ 3 ช คือ (ใช้น้อย   ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) (1) Reduce (ใช้น้อย) คือ การลดระดับการใช้ในปัจจุบัน ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้ทิชชู ใช้ปิ่นโตแทนการใช้โฟม การไม่รับถุงพลาสติก การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว การบริโภคที่พอเพียง เป็นต้น (2) Reuse (ใช้ซ้ำ) การนำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้าการใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง การเลือกซื้อสิ้นค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ การดัดแปลงของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้ได้ใหม่ (3) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสำนักงานเพื่อนำวัสดุที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนผลิตเป็นสินค้าใหม่ เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-30